Call Us Now:

±1416-907-2929

Usługa ta nie może być przenoszona pomiędzy Użytkownikami. Akceptując niniejszy Regulamin, akceptujesz również  Reguły katalogu Vinted oraz Regulamin obowiązujący na Forum („Warunki Dodatkowe”), które stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu. Warunki Dodatkowe są udostępniane Użytkownikowi w formacie umożliwiającym ich powielanie i pobieranie na stronach internetowych, do których prowadzą zawarte odnośniki. Akceptując niniejszy Regulamin, potwierdzasz, że będziesz korzystać z Witryny na zasadach przewidzianych w Warunkach Dodatkowych.

Przenieś swoje zarządzanie finansami na wyższy poziom dzięki platformie Adyen. Uprość zarządzanie gotówką, szybciej otrzymuj płatności i uzyskaj pełną widoczność swoich środków. Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności Adyen i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w jej ramach. W niektórych przypadkach American Express może nie rozpoznać od razu, który sprzedawca prawdopodobieństwo niezależnych konsultantów obciąża rachunek karty. American Express zazwyczaj aktualizuje informacje pojawiające się na wyciągu i wskazuje faktycznego sprzedawcę w ciągu dwóch dni. 13.3 VINTED może w każdym czasie zakończyć lub zawiesić lub powierzyć obsługiwanie Witryny osobom trzecim, pod warunkiem powiadomienia Użytkowników Witryny, z zachowaniem okresu trzydziestu (30) dni powiadomienia.

Interchange++ to model wyceny, który dokładnie śledzi stawki Interchange i opłaty systemowe w całym łańcuchu transkacji. Oznacza to, że jesteśmy w stanie obliczyć koszt każdej płatności jeszcze przed jej zakończeniem. Dzięki temu, nie tylko wiesz, jaką kwotą możesz obciążyć swoich klientów, ale także masz pełny wgląd w proces i możesz dokładnie zobaczyć, ile płacisz za każdą transakcję. Czasami na wyciągu bankowym zamiast nazwy firmy, w której dokonano zakupu, może widnieć „Adyen”. Zazwyczaj oznacza to, że zakupu dokonano u jednego z naszych klientów. Czasami zdarza się, że na wyciągu bankowym widnieje nazwa „Adyen” w miejscu, gdzie oczekujemy nazwy firmy, w której dokonaliśmy zakupu.

Rozpocznij swoją podróż z Adyen już dziś

Sprzedający i Kupujący mogą uzyskać dostęp do warunków dostawców usług wysyłki w odniesieniu do Kupujących tutaj i w odniesieniu do Sprzedających tutaj. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się i zaakceptowanie zasad i warunków dostawcy usług wysyłki. Kupujący wybiera opcję wysyłki podczas składania zamówienia, a Sprzedający musi użyć opcji wysyłki wybranej przez Kupującego; w przeciwnym razie Transakcja zostanie anulowana. (v) Kupujący nie dostarczył wystarczającego dowodu w terminie wymaganym przez dział obsługi klienta VINTED, że przedmiot został uszkodzony w transporcie (wystarczający dowód uznany za wymagany przez danego dostawcę usług wysyłkowych w jego Regulaminie).

13.1 VINTED może w każdym czasie, w celu uczynienia Witryny bardziej przyjaznej Użytkownikom, zreorganizować Katalog, powierzchnie reklamowe lub inne informacje o Przedmiotach z zastrzeżeniem, że nie zmieni to Treści przekazanych przez Użytkownika. Takie zmiany nie będą prowadziły do niekorzystnych sytuacji dla Sprzedających i nie będą ograniczały zobowiązań VINTED wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy VINTED wykorzystuje swoje uprawnienia określone w powyższych punktach 12 oraz 3.8, Użytkownik może odwołać się od decyzji VINTED za pomocą formularza kontaktowego. VINTED zobowiązuje się podejmować środki w postaci ograniczeń i blokad, które i) uwzględniają uzasadnione interesy Użytkowników w odniesieniu do takich środków, ii) są proporcjonalne do okoliczności i, w szczególności, charakteru naruszenia (naruszeń), których dopuścił się Użytkownik. 11.1 Podczas świadczenia Usług, VINTED podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikom możliwość bezpiecznego korzystania z Witryny. Korzystanie w sposób bezpieczny i niezawodny stanowi integralną i istotną część wszystkich Usług.

Co to jest Adyen n.v. przelew na konto?

Nie wiesz, która metoda płatności jest dla Ciebie odpowiednia? Za każdą transakcję pobieramy stałą opłatę manipulacyjną + opłatę określoną ze względu na metodę płatności . Nasza platforma jest gotowa na przyszłe wyzwania i obsługuje wszystkie globalne oraz preferowane lokalnie metody płatności, zapewniając ochronę przed oszustwami.

Jeśli Kupujący wybierze porządkowanie według ceny i daty, preferencje wskazane na jego Koncie będą nadal uwzględniane przy klasyfikacji ofert. Sprzedający, który wystawił Przedmiot, może go wycofać lub zmienić cenę w każdym czasie przed zawarciem umowy z Użytkownikiem w celu sprzedaży danego Przedmiotu. Umieszczenie przez Sprzedającego danego Przedmiotu w Katalogu, po jego opublikowaniu w Witrynie, stanowi ofertę sprzedaży tego Przedmiotu przez Sprzedającego, która może zostać przyjęta przez Kupującego. 3.1.6 Przedmioty muszą pozostawać w zgodzie z listą produktów oraz usług zabronionych i ograniczonych Dostawcy Usług Płatniczych (jeżeli lista będzie mieć zastosowanie, hiperłącze do niej zostanie udostępnione tutaj).

Pełna obsługa płatności online

E-portfel (Portfel Vinted) jest usługą płatniczą oferowaną przez Dostawcę Usług Płatniczych. Wraz z utworzeniem e-portfela (Portfel Vinted), Użytkownik zawrze umowę bezpośrednio z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptuje zasady i warunki Dostawcy Usług Płatniczych. Użytkownicy będą proszeni o potwierdzenie dziki west in action: ftx\’s fall from grace tego faktu w trakcie tworzenia e-portfela (Portfel Vinted). Na potrzeby pierwszej Transakcji sprzedaży, Sprzedający zostanie poproszony o założenie e-portfela (Portfel Vinted) poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu i numeru telefonu (jeżeli to koniecznie).

Dlaczego Adyen pojawia się na moim wyciągu z karty American Express?

VINTED nie kupuje ani nie sprzedaje Przedmiotów przedstawionych w Witrynie. VINTED i Użytkownik potwierdzają, że akceptując niniejszy Regulamin nie opierali swojej decyzji na jakichkolwiek oświadczeniach, zapewnieniach lub gwarancjach (złożonych nieświadomie lub przez zaniedbanie), które nie podlegałby określaniu w niniejszym Regulaminie lub innym wymienionych w nich dokumentach. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, ani VINTED, uttar pradesh wiadomości osiąga na całym świecie ani Tobie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nieumyślnej lub wynikającej z zaniedbania błędnej interpretacji w oparciu o jakiekolwiek oświadczenie zawarte w niniejszym Regulaminie lub jakichkolwiek wymienionych w nim dokumentach. W przypadku zgłoszenia takich treści, VINTED zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia, bez powiadomienia, konta Użytkownika (w tym wszelkich Transakcji w toku) i usunięcia Treści zgodnie z punktem 12.

14.3 Jeżeli przetwarzasz dane osobowe w sposób niezależny i odrębny od VINTED, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych). 11.6 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania wszelkich informacji zawartych w Witrynie, które nie są już aktualne lub dokładne, w szczególności informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Witrynie i informacji na Koncie Użytkownika, a także informacji dotyczących Przedmiotów wystawionych w Katalogu. 5.8 Użytkownicy mogą skorzystać z procedury reklamacyjnej dotyczącej decyzji VINTED zgodnie z punktem 15. B) Jeśli Sprzedający potwierdzi, że wszystko jest w porządku z Przedmiotem lub jeśli Sprzedający nie podejmie działań w ciągu 2 (dwóch) dni od momentu powiadomienia Sprzedającego przez VINTED, że przesyłka powinna była zostać dostarczona lub prawdopodobnie została zagubiona, Transakcja zostanie anulowana, a Kupujący otrzyma zwrot Ceny Całkowitej. Ewentualne korzystanie przez VINTED z zautomatyzowanego oprogramowania nie może być interpretowane jako zobowiązanie się VINTED do monitorowania czy aktywnego śledzenia działań niezgodnych z prawem oraz Treści publikowanych w Witrynie. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, korzystanie przez VINTED z zautomatyzowanego oprogramowania nie powoduje powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie VINTED.

Optymalna konfiguracja płatności POS

Dostawca Usług Płatniczych może również zawiesić możliwość dokonywania przez Użytkownika transakcji z jego e-portfela (Portfel Vinted). W przypadku gdy Użytkownik dopuścił się działań niezgodnych z prawem, np. Przesłał fałszywy dokument lub podjął jakiekolwiek inne bezprawne działania, o których mowa w punkcie 12.3, a Dostawca Usług Płatniczych uznał takiego Użytkownika za oszusta, Użytkownik nie będzie mógł ponownie poddać się procedurze KYC i nie będzie mógł wypłacić środków ani uzyskać do nich dostępu (więcej informacji tutaj). Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treść i potwierdzają, że posiadają wszelkie do niej prawa. W przypadku korzystania z Usługi Przeliczania Waluty, cena Przedmiotu, opłaty za wysyłkę, opłata za Ochronę Kupującego oraz/lub wszelkie należne podatki, wyświetlane w Witrynie i podczas Składania Zamówienia zawierają już mający zastosowanie kurs przeliczenia walut i opłatę za przeliczenie.

Mamy ustaloną minimalną wartość faktury w zależności od branży lub modelu biznesowego. Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z członkiem naszego zespołu sprzedaży. Cennik Interchange++ przekazuje te opłaty bezpośrednio Tobie, zapewniając większą przejrzystość i ogólnie niższe opłaty. Zaoferuj swoim klientom wszystkie preferowane przez nich metody płatności za pomocą jednej integracji. Nasza platforma w pełni obsługuje model Unified Commerce. Dzięki terminalom POS, rozwiązaniom e-commerce, mechanizmom zapobiegania oszustwom i wykorzystaniu informacji o klientach, gwarantujemy bezproblemową realizację płatności.

VINTED zastrzega sobie prawo do przerwania jakiejkolwiek Promocji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Promocje mogą podlegać pewnym wymogom kwalifikacyjnym określonym przez VINTED. Informacje dotyczące Promocji mogą być udostępniane w Witrynie z chwilą uruchomienia takiej Promocji i w przypadku, gdy tworzą wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a VINTED, Użytkownik będzie miał możliwość odrębnego zaakceptowania tych warunków udostępnionych w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i odtwarzanie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a specjalnymi warunkami publikowanymi w Witrynie względem Promocji, te ostatnie uznaje się za postanowienia szczególne, obowiązujące względem Promocji i w związku z tym za mające pierwszeństwo wyłącznie w odniesieniu do kontekstu Promocji.

Użytkownicy nie powinni udostępniać na Forum żadnych poufnych lub prywatnych informacji. VINTED nie ponosi odpowiedzialności za Treści na Forum (ani za to, jak Użytkownicy i Odwiedzający wykorzystują takie Treści). VINTED nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy tożsamość Użytkownika, który zamieścił wiadomość lub temat na Forum, zostanie podana do publicznej wiadomości, jeżeli takie ujawnienie zostało spowodowane przez (i) działania innego Użytkownika lub (ii) osoby trzeciej, o których VINTED nie posiadał wiedzy. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający przyjmują do wiadomości, że Złożenie zamówienia przez Kupującego tworzy prawnie wiążącą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w oparciu o (i) opis i zdjęcia Przedmiotu, (ii) warunki uzgodnione pomiędzy Kupującym a Sprzedającym oraz (iii) odpowiednie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Przedmiot, a Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności Przedmiotu. W celu uniknięcia wątpliwości, VINTED nie jest stroną tej umowy.

Korzystanie przez Użytkownika z usług przetwarzania płatności świadczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych będzie podlegało zasadom i warunkom Dostawcy Usług Płatniczych (więcej informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy są proszeni o potwierdzenie zasad i warunków Dostawcy Usług Płatniczych, znajduje się w punkcie 7.1). Potwierdzenie dokonania zakupu zostanie wysłane na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. Przy zakupie Usług Dodatkowych Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że VINTED rozpocznie oferowanie tych Usług Dodatkowych niezwłocznie po dokonaniu płatności, w związku z czym Użytkownicy wyraźnie zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do tych Usług Dodatkowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Chat Now!